โรงพยาบาลโพธิ์ไทรประชุมและรับคำชี้แนะ “แนวทางการพัฒนา HA “

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรประชุมและรับคำชี้แนะ
“แนวทางการพัฒนา HA online slots ” ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลโพธิ์ไทร