โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดการอบรมการส่งเสริมพัฒนาการสมวัยในเด็กแรกเกิด – 5 ปี (สำหรับผู้ปกครอง)

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้จัดการอบรมการส่งเสริมพัฒนาการสมวัยในเด็กแรกเกิด – 5 ปี (สำหรับผู้ปกครอง) ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี