โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดโครงการซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2557 ในวันที่ 23-24 เมษายน 2557

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้จัดให้มีการซ้อมแผนอัคคีภัย เพื่อให้ทุกคนได้เตรียมพร้อม เข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัย ประจำปี 2557  โดยมีวัตุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัย
  2. เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการเตรียมความพร้อม
  3. เพื่อให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน HA

โดยการซ้อมแผนจัดให้มีการฝึกอบรมและซ้อมแผน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจำนวน 134 คนแบ่งเป็น  2 รุ่น ในวันที่ 23 – 24 เมษายน 2557 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายอนุชา ทรงโสภา วิทยากรการป้องกันและระงับอัคคีภัย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลนครอุบลราชธานี

รายละเอียดโครงการ : โครงการซ้อมแผนอัคคีภัยโรงพยาบาล