โรงพยาบาลโพธิ์ไทรประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ อัตรา อัตราเหมาเดือนละ ๗,๐๒๐ บาท

ตามที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้

ลำดับ ตำแหน่ง  ประเภทตำแหน่ง  หน่วยงาน  จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
พนักงานบริการ  – กลุ่มงานทันตกรรม เดือนละ ๗,๐๒๐ บาท
พนักงานบริการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เดือนละ ๗,๐๒๐ บาท

บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกฯ แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ดังรายชื่อต่อไปนี้

Download “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ_20200526”

psh-job20200526_00.pdf – Downloaded 358 times – 306.36 KB

โดยขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามตำแหน่งที่สมัครสอบ ดังกล่าว ไปทำการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร และห้องประชุมไทรทอง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ตามกำหนดเวลา ดังนี้

  • สอบข้อเขียน เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร
  • สอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. ห้องประชุมไทรทอง