ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารสุขทั่วไป จำนวน ๓ อัตราเพื่อปฎิบัติงานในหน่วยงานโรงพยาบาลโพธิ์ไทร สังกัดสำนักงานสาธารสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา
๑. นายพิเชษฐ์ เหมือนหงษ์
๒. นายอลงกรณ์ ถิ่นเวียงชัย
ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา
๑. นางสาวธิดารัตน์ สุขผล
ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา
๑. นางสาวสุดาพร หลักคำ

Download “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ.pdf”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ.pdf – Downloaded 100 times – 1.00 MB

ให้ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๔ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร และห้องประชุมไทรทอง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ตามกำหนดเวลา ดังนี้

  • สอบข้อเขียน เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ห้องประชุมไทรทอง
  • สอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. ห้องประชุมไทรทอง