โรงพยาบาลโพธิ์ไทรประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๘,๒๖๐ บาท

ด้วยโรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะดำเนินการรับบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้

ลำดับ ตำแหน่ง  ประเภทตำแหน่ง  หน่วยงาน  จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
นักรังสีการแพทย์ วิชาชีพเฉพาะ ก กลุ่มงานรังสีวิทยา เดือนละ ๑๘,๒๖๐ บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๗ มกราคม ๒๕๖๓ (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
และกำหนดวันเวลาในการประเมินสมรรถนะ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น ณ ห้องประชุมไทรทองโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

Download “โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับสมัครงานนักรังสีการแพทย์.pdf”

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับสมัครงานนักรังสีการแพทย์.pdf – Downloaded 318 times – 3.87 MB