โรงพยาบาลโพธิ์ไทรมีความประสงค์รับย้าย/โอน ข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ด้วยโรงพยาบาลโพธิ์ไทรมีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งดังนี้

  1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

โดยให้ผู้ประสงค์โอน ยื่นหนังสือขอโอน พร้อมด้วยสำเนาหลักฐานการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน โดยยื่นด้วยตนเองที่กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 045 496170 ต่อ 101 หรือ 086-2563183