โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมโครงการ “OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ”

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมโครงการ “OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ” โดยวัตถุประสงค์โครงการคือ เพื่อให้การช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ ซึ่งรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพหลักประสานหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงาน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึง หน่วยราชการอื่นและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการประชาชนที่ประสบปัญหา ภายใต้แนวคิด “การบูรณาการการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาเพื่อสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม” ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศโดยรัฐบาลมุ่งแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม เพื่อดูแลคนทุกช่วงวัย

frontslide-OSCC-1170x480

ช่องทางการรับเรื่องราวและส่งต่อ เพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือได้โดยสะดวกใน 3 ช่องทาง ประกอบด้วย

  1. แจ้งด้วยตัวเองโดยตรงที่ส่วนราชการและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศซึ่งมีมากกว่า 20,000 หน่วย
  2. ฮอตไลน์ 1300
  3. ที่เว็บไซต์ www.osccthailand.go.th

นอกจากนี้ยังได้พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วถึง