โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเข้าร่วมโครงการศึกษาพัฒนาการจัดทำต้นทุนบริการ Unit Cost สำหรับหน่วยบริการ ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเข้าร่วมโครงการศึกษาพัฒนาการจัดทำต้นทุนบริการ Unit Cost สำหรับหน่วยบริการ ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 เมื่อวันที่ 13-15 online casinos กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายโสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวเปิดงาน
PSH-Unitcost-20130213-01