โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเผยแพร่เอกสารและรณรงค์ความเสี่ยงด้านสุขภาพ ปี 2557

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้รณรงค์และนำเสนอข่าวสาร/บทความ/เอกสารเผยแพร่ ความเสียงด้านสุขภาพเพื่อให้ประชาชนทั่วไปและประชาชนในพื้นที่ ให้มีความเข้าใจ ตระหนักในการดูแลสุขภาพ โดยสามารถติดตามและเข้าดูรายละเอียด ตามแผนการรณรงค์และสื่อสารความสี่ยงด้านสุขภาพ ปี 2557