โรงพยาบาลโพธิ์ไทรและเครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทรซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 2 เม.ย 2562 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลโพธิ์ไทรและเครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทรได้ซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต เพื่อรองรับเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 และเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการช่วยเหลือรักษาพยาบาลอย่างมีระบบ

ที่มาและวัตถุประสงค์

อุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย เป็นสถานการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันเป็นผลให้มีผู้บาดเจ็บ พิการหรืออาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตและสูญเสียทรัพย์สิน ส่วนมากประกอบด้วยผู้บาดเจ็บที่มีภาวะวิกฤตและบาดเจ็บทั่วๆไป ที่ต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วนในคราวเดียวกันหรือติดต่อกันเป็นจำนวนมาก จนเกินอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ปกติ จะให้การรักษาพยาบาลได้เพียงพอและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมักจะเกิดความสับสนวุ่นวายต่อผู้ประสบเหตุการณ์และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติการช่วยเหลือรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ จะต้องปฏิบัติอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมในการให้บริการช่วยเหลือรักษาพยาบาลอย่างมีระบบตั้งแต่การเตรียมบุคลากร สถานที่อุปกรณ์การแพทย์เวชภัณฑ์และยานพาหนะ โดยมีการปรับเปลี่ยนสภาวะการปฏิบัติงานปกติ ให้สามารถรับสถานการณ์วิกฤติได้อย่างรวดเร็วเหมาะสม มีความพร้อมเสมอที่จะรองรับสถานการณ์อุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีแผนการเตรียมรับอุบัติเหตุฯขึ้นและจะต้องท าการปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันตลอดเวลาประกอบกับต้องมีการซักซ้อมความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติให้มีความสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความเหมาะสม มีความคล่องตัวและรวดเร็ว

ภาพกิจกรรมและการซ้อมแผนรองรับ