“ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ อย่างแน่วแน่ ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรี เสนอให้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศและ ในระบอบประชาธิปไตย ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” โดยมีกรอบหลักการดำเนินการ 3 ด้าน คือ 1. ด้านความมั่นคง 2. ด้านเศรษฐกิจและสังคม 3. งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function) โดยให้กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการขับเคลื่อนการทำงานหน่วยงานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อให้ประชาชนในระดับพื้นที่ ได้ร่วมแสดงพลังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. จึงกำหนดแนวทาง การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 และร่วมแสดงสัญลักษณ์โดยการสวมเสื้อสีขาว ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญที่กำหนด คือ

“ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

26 June, the International Day against Dr​ug Abuse and Illicit Trafficking

โดยเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรได้จัดกิจกรรมตามกำหนดการดังนี้

ลำดับที่ เวลา รายละเอียดกิจกรรม
1 07:30 น. ร่วมเดินขบวน รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติด
2 10:30 น. กิจกรรมฟตบอลต้านยาเสพติด
(หน่วยงานสาธารณสุขชุดสีเหลือง)

เพื่อป้องกันเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้อยางเสพติดเพิ่มขึ้น ผู้ปกครองต้องใส่ใจบุตรหลานหรือบุคคลในครอบครัวอย่างใกล้ชิด อย่าให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด อบรมสั่งสอนให้รู้โทษของยาเสพติดและส่งเสริมให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อาทิ ทำงานบ้าน เล่นกีฬา การทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว และสิ่งสำคัญคือทุกคนในครอบครัวควรสร้างความรัก ความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ที่มาเอกสารที่เกี่ยวข้อง