14 มิถุนายน วันผู้บริจาคโลหิตโลก “World Blood Donor Day”

การจัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก กำหนดจัดขึ้นในปีนี้ เป็นครั้งแรก ตามนโยบายของ องค์การอนามัยโลก ,สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ, สหพันธ์องค์การผู้บริจาคโลหิตโลก และสมาพันธ์การถ่ายโลหิตโลก (The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies = IFRC), The International Federation of Blood Donor Organizations (FIODS) และ The International Society of Blood Transfusion (ISBT)ได้ร่วมกันกำหนด ให้วันที่ 14 มิถุนายน เป็น วันผู้บริจาคโลหิตโลก ซึ่งเป็นวันเกิดของ ดร. คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบ เอบีโอ ถือได้ว่าเป็นการค้นพบที่สำคัญยิ่งต่องานบริการโลหิต และ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และแสดงความขอบคุณต่อผู้บริจาคโลหิต โดยเฉพาะผู้บริจาคประจำ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริจาคโลหิตรุ่นใหม่หรือ กลุ่ม Young Blood, Young Generation เจริญรอยตาม และยังมุ่งรณรงค์ให้มีการบริจาคโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

Feature-donorday2013