Category Archives: นโยบายด้านยา-2566

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ไทรแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ 2564

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ไทรแนวปฏิบัติกตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยกาจจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ 2564

รายงานการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) ครั้ง 1/2566

รายงานการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) ครั้ง 1/2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด ปีงบประมาณ 2566 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

เผยแพร่นโยบายด้านยาโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ปี 2561

เผยแพร่นโยบายด้านยา โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

เผยแพร่นโยบายด้านยาโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ปี 2561