Category Archives: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ และ พนักงานบริการ(ยามรักษาความปลอดภัย)

ด้วย โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มการบริหารทั่วไป โรงพยาลโพธิ์ไทร ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบ ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ที่ ประเภท ตำแหน่ง หน่วยงาน จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
ลูกจ้างเหมาบริการ พนักงานบริการ
(ยามรักษาความปลอดภัย)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
๗,๒๖๐
ลูกจ้างเหมาบริการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
๑๔,๔๑๐

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗  (ในวันเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบใน วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

วัน เวลา และสถานที่สอบ
กำหนดสอบ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

การประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ใน  วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ.บอร์ดกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน
ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานใน วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗  ณ. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : ๐-๔๕๔๙-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๒, ๑๐๓

Download “ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ.pdf”

ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ.pdf – Downloaded 109 times – 1.77 MB

 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ยามรักษาความปลอดภัย) และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ตามที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปบรรจุแต่งตั้งปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ยามรักษาความปลอดภัย) จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา นั้น บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑.ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ยามรักษาความปลอดภัย)

  • เลขที่สอบ ๐๑ นายจักรพงษ์ อุดมสมบูรณ์ผล

๒.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

  • เลขที่สอบ ๐๑ นางสาวลัดดา สังขะวรรณ
  • เลขที่สอบ ๐๒ นางสาวสุพรรษา นามมั่น

 

โดยขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามตำแหน่งที่สมัครสอบ ดังกล่าว ไปทำการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๗  พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ตามกำหนดเวลาดังนี้

  • เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. สอบข้อเขียน
  • เวลา ๑๓.๐๐ เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : ๐-๔๕๔๙-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๒, ๑๐๓

Download “ประกาศสอบจ้างเหมาบริการ.pdf”

ประกาศสอบจ้างเหมาบริการ.pdf – Downloaded 75 times – 255.87 KB

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุุรการและ พนักงานบริการ(ยามรักษาความปลอดภัย)

ด้วย โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มการบริหารทั่วไป โรงพยาลโพธิ์ไทร ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบ ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ที่ ประเภท ตำแหน่ง หน่วยงาน จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
ลูกจ้างเหมาบริการ พนักงานบริการ
(ยามรักษาความปลอดภัย)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
๗,๒๖๐
ลูกจ้างเหมาบริการ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
๙,๐๓๐

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗  (ในวันเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบใน วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

วัน เวลา และสถานที่สอบ
กำหนดสอบ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ใน ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ.บอร์ดกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน
ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานใน วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗  ณ. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : ๐-๔๕๔๙-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๒, ๑๐๓

Download “ประกาศสอบจ้างเหมา-รปภ-จพ.ธุรการ.pdf”

ประกาศสอบจ้างเหมา-รปภ-จพ.ธุรการ.pdf – Downloaded 108 times – 128.56 KB

 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตามที่ได้มี ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 18 มีนาคม 2567 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงาน โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นั้น
บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

Download “ประกาศผลสอบ-20240426.pdf”

ประกาศผลสอบ-20240426.pdf – Downloaded 121 times – 528.54 KB

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานโรงพยาบาลโพธิ์ไทร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ – ๑ เมษายน ๒๕๖๗ นั้น
บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยนเวลาการรับสมัครแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
๑.นางสาวอัจฉราวรรณ บุตรวงศ์

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๒ อัตรา
๑.นางสาววิภารัตน์ นิลอุบล
๒.นางสาวอังคณา กลิ่นหอม
๓.นางสาวพรนภัส อัฐทอง
๔.นางสาวเสาวลักษณ์ จันทรา

ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ อัตรา
๑.นางสาวพรสวรรค์ บัวพันธ์
๒.นางสาวจันทร์ฉาย ภาวะโคตร
๓.นางสาวรุ่งนภา สีแหล้

โดยขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามตำแหน่งที่สมัครสอบ ดังกล่าว ไปทำการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ตามกำหนดเวลา ดังนี้

เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. สอบข้อเขียน
เวลา ๑๓.๓๐ น.  เป็นต้นไป  สอบสัมภาษณ์

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

Download “ประกาศผู้มีสิทธิสอบ-จพ.การเงิน-พยาบาลวิชา.pdf”

ประกาศผู้มีสิทธิสอบ-จพ.การเงิน-พยาบาลวิชา.pdf – Downloaded 171 times – 991.12 KB

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การกำหนดประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ลำดับ ตำแหน่ง หน่วยงาน จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ๑๑,๕๐๐
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ๑๘,๐๐๐
แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ๑๘,๐๐๐
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๖๗ (ในวันเวลาราชการ)
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบใน วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป(จุดรับสมัครงาน) และเว็บไซต์https://www.psh.go.th/ประกาศรับสมัครงาน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

 

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ตามที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปบรรจุแต่งตั้งบุคคลทั่วไปปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งพนักงานบริการ (ยามรักษาความปลอดภัย) จำนวน ๑ อัตรา นั้น
บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกฯแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ เข้ารับการสอบคัดเลือก ดังรายชื่อต่อไปนี้

เลขที่สอบ ๐๑    นายวีระวัฒน์             กลิ่นหอม
เลขที่สอบ ๐๒    นายชัยยา                 แก้วพิลา
เลขที่สอบ ๐๓    นายทรงศักดิ์            คงมั่น
เลขที่สอบ ๐๔    นายบุญส่ง               วงค์จำปา

โดยขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามตำแหน่งที่สมัครสอบ ดังกล่าว ไปทำการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ตามกำหนดเวลา ดังนี้

เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. สอบข้อเขียน
เวลา ๑๓.๐๐ น.  เป็นต้นไป  สอบสัมภาษณ์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

Download “ประกาศรายชื่อสอบ.pdf”

ประกาศรายชื่อสอบ.pdf – Downloaded 163 times – 225.27 KB

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ(ยามรักษาความปลอดภัย)

ด้วย โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มการบริหารทั่วไป โรงพยาลโพธิ์ไทร ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบ ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่ ประเภท ตำแหน่ง หน่วยงาน จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
ลูกจ้างเหมาบริการ พนักงานบริการ
(ยามรักษาความปลอดภัย)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
๗,๒๖๐

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ (ในวันเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบใน วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

วัน เวลา และสถานที่สอบ
กำหนดสอบ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ใน วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ.บอร์ดกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน
ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานใน วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗  ณ. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : ๐-๔๕๔๙-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๒, ๑๐๓

Download “รับสมัครสอบพนักงานบริการ-รปภ-67.pdf”

รับสมัครสอบพนักงานบริการ-รปภ-67.pdf – Downloaded 175 times – 197.38 KB

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตามที่ได้มี ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงาน โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

(รายละเอียดในไฟล์ ดาวน์โหลด)

Download “ประกาศรายชื่อ.pdf”

ประกาศรายชื่อ.pdf – Downloaded 179 times – 571.91 KB

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารสุขทั่วไป จำนวน ๓ อัตราเพื่อปฎิบัติงานในหน่วยงานโรงพยาบาลโพธิ์ไทร สังกัดสำนักงานสาธารสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา
๑. นายพิเชษฐ์ เหมือนหงษ์
๒. นายอลงกรณ์ ถิ่นเวียงชัย
ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา
๑. นางสาวธิดารัตน์ สุขผล
ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา
๑. นางสาวสุดาพร หลักคำ

Download “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ.pdf”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ.pdf – Downloaded 176 times – 1.00 MB

ให้ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๔ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร และห้องประชุมไทรทอง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ตามกำหนดเวลา ดังนี้

  • สอบข้อเขียน เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ห้องประชุมไทรทอง
  • สอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. ห้องประชุมไทรทอง