Category Archives: ประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก

ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์กิจกรรม “231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม”

ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์กิจกรรม “231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม” ตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องการจัดกิจกรรม “231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม”

ขอเชิญชวนสั่งซื้อปฏิทินสาธารณสุขประจำปี 2566 ของสมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย

ขอเชิญชวนสั่งซื้อปฏิทินสาธารณสุขประจำปี 2566 ในราคาเล่มละ 140 บาท ณ ที่ทำการของสมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย อาคาร 3 ชั้น 5 กรมอนามัยหรือสามารถดูรายละเอียดได้ตาม QR Code ด้านล่างนี้

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท “โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๗ รูปถวายพระราชกุศล”

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท “โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๗ รูปถวายพระราชกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก”

Download “ใบสมัครโครงการบรรพชาอุปสมบท 97 รูป ถวายพระราชกุศล”

view – Downloaded 402 times – 73.58 KB

มาร์ชสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

มาร์ชสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
อำนวยการผลิตโดย นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เรียบเรียงเนื้อร้องโดย นายณรงค์ แผลงศร
ร่วมขัดเกลาเนื้อร้องโดย คณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เนื้อร้อง

พวกเรา สาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
มีเป้าหมาย ประชาชน สุขภาพดี
เจ้าหน้าที่ มีความสุข ทุกคืนวัน
รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
พัฒนาเป็นนิจ จิตบริการ
ทำงานเป็นทีม รวมพลัง ร่วมใจกัน
ยึดมั่น ศรัทธา อุดมการณ์

บริการ คุณภาพ มาตรฐาน
บริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล
ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วม ในการจัดการ
สร้างสรรค์ ชาวประชา สุขภาพดี

พัฒนาตน เร่งสร้างสิ่งใหม่
เอาใจใส่ ประชาชน ทุกถิ่นที่
อ่อนน้อมถ่อมตน เสียสละ สามัคคี
ชาวอุบลฯ มีความสุข มั่นคงยั่งยืน

ขอเชิญชวนมาร่วมวิ่งไปไปพร้อมกันกับเรา ในโครงการ “หมอชวนวิ่งอุบลราชธานี” ในวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2561 นี้

ขอเชิญชวนผู้รักการออกกำลังกาย รักสุขภาพ และประชาชนทั่วไป มาร่วมวิ่งไปไปพร้อมกันกับเรา ในโครงการ หมอชวนวิ่งอุบลราชธานีในวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2561 นี้ พร้อมกันวันที่ 13 พฤศจิกายน ณ จุด START เวลา 05.30น. ดังนี้

 • วันที่ 13 พฤศจิกายน
  • เวลา 06.30 น. ณ ด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร ถึง ลานแก่งสะพือ จ.อุบลราชธานี
 • วันที่ 14 พฤศจิกายน
  • เวลา 05.00 น. ณ บริเวณแก่งสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร ถึง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
  • เวลา 16.30 น. ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง มทบ.22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ วิ่งเข้าสู่ลานทุ่งศรีเมือง
  • เวลา 17.20 น. พร้อมกัน เพื่อทำพิธีส่งมอบคฑา และร่วมกันทำกิจกรรมออกกำลังกาย
 • วันที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 05.30 น.ร่วมกันวิ่งสู่ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษเพื่อส่งมอบคฑา ต่อไป

ประชาชนที่สนใจ สารมารถ เดิน วิ่ง ร่วมกับหมอ และบุคลากรสาธารณสุข ได้ตลอดเส้นทาง ไม่มีค่าสมัคร ขอแค่คุณก้าวออกมาวิ่งกับหมอ

 #ร่วมซื้อเสื้อโครงการหมอชวนวิ่งในราคา 200 บาท แล้วมาร่วมวิ่งทำบุญไปด้วยกัน 

ประกาศเปลี่ยนค่าสีธงชาติไทยใหม่ ตามราชกิจจานุเบกษา

จากกรณีมติคณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ที่มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องการกำหนดมาตรฐานแถบสีธงชาติไทย เพื่อให้มีมาตรฐานสีและเป็นมาตรฐานสีตามหน่วยสากล โดยกำหนดในลักษณะของค่าแนะนำทางราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งการดำเนินงานมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้ง 9 แห่ง คือ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมวิทยา ศาสตร์บริการ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานกฎระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการคัดเลือกธงต้นแบบ ที่จะกำหนดสี ด้วยวิธีการวัดสีธงต้นแบบจากธงชาติ 3 แหล่ง แบ่งเป็น 1. ธงชาติจากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ จากธง 2 ประเภท ได้แก่ ธงชัยเฉลิมพล และ ธงไตรรงค์ 2.ธงชาติจากพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย และ 3.ธงจากราชนาวี

ผลการทดสอบค่าแถบสีธงชาติไทย สีน้ำเงินแก่ สีขาว และสีแดง ด้วยเครื่อง Colorimetric spectrophotomete มีดังนี้ กำหนดค่า CIELAB D65 สีแดง ค่า L* = 36.4 , a* = 55.47 , b* = 25.42 สีขาว ค่า L* = 96.61 , a* = -0.15 , b* = -1.48 และสีน้ำเงิน ค่า L* = 18.63 , a* = 7.89 , b* = -19.45 โดยได้กำหนดค่า ∆E* (delta E) ไม่เกิน 1.5

โดยค่าสีธงชาติไทยใหม่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 245 ง ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นที่เรียบร้อย

ที่มา

สำนักนายกรัฐมนตรี ออกหนังสือด่วนที่สุด แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม สำนักนายกรัฐมนตรี ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๑/ว ๑๘๑๔ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ในแนวทางการแต่งกายไว้ทุกข์ถวาย รวมถึงตัวอย่างการประดับพระบรมฉายาลักษณ์และการใช้ถ้อยคำถวายความอาลัย และรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชา เพื่อความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

 1. แนวทางการแต่งกายไว้ทุกข์ถวาย
  1. กรณีไปร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ ให้ข้าราชการแต่งเครื่องแบบตามหมายรับสั่ง หรือหมายกำหนดการของพระราชวัง โดยให้ใช้ผ้าสักหลาด หรือผ้าโปร่งสีดำ ขนาดกว้าง 7 – 10เซนติเมตร พันแขนเสื้อซ้ายเบื้องบน
  2. กรณีไม่ได้ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ
   1. กรณีแต่งเครื่องแบบราชการ(เครื่องแบบสีกากีคอพับและเครื่องแบบสีกากีคอแบะ) การแต่งกายแบบไม่ต้องใช้ผ้าสักหลาด หรือผ้าโปร่งสีดำ พันแขนเสื้อซ้ายเบื้องบน
   2. กรณีการแต่งกายทั่วไปในการปฏิบัติราชการ
    • ข้าราชการชาย ให้แต่งกายด้วยเสื้อเชิดสีขาวหรือสีดำ ผูกเนคไทสีดำ หากจะสวมเสื้อสูทหรือเสื้อคลุมให้ใช้สีดำ โดยอาจใช้ผ้าสักหลาด หรือผ้าโปร่งสีดำพันแขนเสื้อซ้ายเบื้องบนตามสมควร
    • ข้าราชการหญิง ให้แต่งกายสุภาพตามรัฐพิธี โดยให้ใช้เครื่องดำล้วน
   3. กรณีข้าราชการที่มีกฎหมายกำหนดไว้อย่างอื่นเป็นการเฉพาะ ให้แต่งการตามนั้น
   4. กรณีการแต่งกายของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ให้อนุโลมตามข้อ 1.1. และ 1.2
 2. ตัวอย่างการประดับพระบรมฉายาลักษณ์และการใช้ถ้อยคำถวายความอาลัย ดังนี้ “ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อยกระหม่อม สำนักในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า…”
 3. การจัดโต๊ะหมู่บูชา ประกอบด้วยพระบรมฉายาลักษณ์ เครื่องทองน้อย ในส่วนของการประดับผ้าระบาย ให้ผ้าสีดำอยู่ด้านบนและสีขาวอยู่ด้านล่าง
 4. การประดับธง งดประดับธงตราสัญลักษณ์

เอกสารดาวน์โหลด

Download “แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๑/ว ๑๘๑๔ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙”

58041c49f36c3139116c9fa5a1428a1a.pdf – Downloaded 1147 times – 584.50 KB

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

ประชาสัมพันธ์ชุดแต่งกายผ้าไทยพื้นเมืองเอกลักษณ์ประจําจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการออกแบบชุดแต่งกายผ้าไทยพื้นเมืองเอกลักษณ์ประจําจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้อำเภอโพธิ์ไทรจึงขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานทุกส่วน ได้ส่งเสริมสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นเมืองเอกลักษณ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี โดยแต่งกายทุกวันอังคารของสัปดาห์ เพื่อเป็นแบบอย่างที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและความพร้อมเพรียงกัน

Download “ชุดแต่งกายผ้าไทยพื้นเมืองเอกลักษณ์ประจําจังหวัดอุบลราชธานี.pdf”

ชุดแต่งกายผ้าไทยพื้นเมืองเอกลักษณ์ประจําจังหวัดอุบลราชธานี.pdf – Downloaded 884 times – 258.10 KB