Category Archives: นโยบายกระทรวงสาธารณสุข

นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2556

นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2556

วิสัยทัศน์

ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน
[Download not found] Continue reading

แนวทางการพัฒนา ระบบ OP-PP Individual Data ปี 2556

แนวทางการพัฒนา ระบบ OP-PP Individual Data ปี 2556

  • มาตรฐานโครงสร้างแฟ้มข้อมูล ปี 2556 ข้อมูลมาตรฐาน 21 แฟ้ม (เวอร์ชั่น 5.0 1 ก.ค. 2555)
  • รูปแบบและเงื่อนไขการรับสงข้อมูลในภาพรวม
  • รูปแบบและเงื่อนไขการรับสงข้อมูลทางเทคนิค
[Download not found]