การเตรียมความพร้อมของบุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรเข้าสู่ประชาคมอาเซียนผ่านช่องทาง “English and AEC Today”

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน

ในปี พ.ศ. 2558 จุดมุ่งหมายหลักของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : ACE) คือ การนำอาเซียนไปสู่การตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน (Single Market and Production Base) ซึ่งจะส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี 5 สาขา ได้แก่ สินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรหรือหน่วยงานด้านสาธารณสุข ของไทย จะต้องเตรียมความพร้อมและปรับตัว เพื่อยกระดับขีดความสามารถ ตลอดจนเสริมสร้างทักษะให้สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีอยู่เดิมและกำลังจะ เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ได้อย่างเต็มที่ และสามารถปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งจะต้องมีความรู้ในการให้บริการกับประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรตระหนักและเล็งเห็นถึงโอกาสและความ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงได้จัดทำโครงการการพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มจากโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาให้กับบุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอโพธิ์ไทรโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้บุคลากรสังกัดเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอโพธิ์ไทรมีความรู้และทักษะในการติดต่อสื่อสารกับประชาชนในกลุ่มประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน

โดยบุคลากร เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลทั่วไปสามารถติดตามผ่านช่องทาง “English and AEC Today” ซึ่งเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอโพธิ์ไทรให้บริการข้อมูล/ปรับปรุง เกร็ดความรู้และข่าวสารผ่านเว็บไซต์

AEC01

  • เว็บไซต์โรงพยาบาลโพธิ์ไทร (https://www.psh.go.th)
  • เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร (http://www.ssophosai.in.th)