MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

  Download “วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH.pdf”

  2.2วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม-MOPH.pdf – Downloaded 64 times – 239.88 KB
 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

  Download “พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562.png”

  2.3-2.png – Downloaded 67 times – 123.60 KB
 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

  Download “ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564.png”

  2.4-2.png – Downloaded 68 times – 123.60 KB
 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

  Download “ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564.png”

  2.5-2.png – Downloaded 55 times – 123.60 KB
 6. อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน ที่มีนายวินัย วิริยกิจจา เป็นประธานกรรมการ

  Download “อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน ที่มีนายวินัย วิริยกิจจา เป็นประธานกรรมการ.png”

  2.6-2.png – Downloaded 68 times – 490.57 KB
 7. ยุทธศาสตร์ฯ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ แผนการปฏิรูปประเทศฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ของประเทศ

  Download “ยุทธศาสตร์ฯ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ แผนการปฏิรูปประเทศฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ของประเทศ.png”

  2.7-2.png – Downloaded 83 times – 190.51 KB
 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
  https://drive.google.com/file/d/1YQ5Err4fvkWybdMG6BiYZP0BOwGDucqs/view?usp=sharing
 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานทุกแผน)

  Download “แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน.pdf”

  แผนปฏิบัติการ-งปม-67.pdf – Downloaded 60 times – 4.35 MB
 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.)

  Download “รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน.pdf”

  2.10.pdf – Downloaded 58 times – 144.38 KB
 11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

  Download “แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน.pdf”

  แผนงบลงทุน.pdf – Downloaded 71 times – 819.58 KB
 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

  Download “คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่.pdf”

  2.12-1.pdf – Downloaded 58 times – 4.32 MB
 13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  Download “คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf”

  2.13-1.pdf – Downloaded 73 times – 2.92 MB
 14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

  Download “คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน.png”

  2.14.png – Downloaded 76 times – 447.14 KB
 15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)
 16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบเดือน 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  Download “รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบเดือน 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf”

  2.16.2.17.pdf – Downloaded 74 times – 808.71 KB
 17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  Download “รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf”

  2.16.2.17-1.pdf – Downloaded 65 times – 808.71 KB
 18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
  • การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  • ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทางของหน่วยงาน
  • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

 

รูปภาพ.png (69 downloads )