MOIT 19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ เพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG

มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

 1. มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ / และมีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ / และมีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น.pdf (101 downloads)
 2. มีแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่ได้จากข้อ MOIT 18 มีแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่ได้จากข้อ MOIT 18.pdf (97 downloads)
 3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

  Download “มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน.pdf”

  19.3-ใหม่-1.pdf – Downloaded 66 times – 185.06 KB
 4. มีบันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน

  Download “มีบันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน.pdf”

  19.4-1.pdf – Downloaded 98 times – 959.17 KB
 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf (88 downloads)
 6. การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG…”
  1. มีแนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG… มีแนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG....pdf (94 downloads)
  2. มีรายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG… มีรายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG....pdf (103 downloads)
  3. มีกิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG… มีกิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG....pdf (86 downloads)
  4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf (73 downloads)