MOIT 19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ เพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG

มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

 1. มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ / และมีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ / และมีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น.pdf (379 downloads )
 2. มีแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่ได้จากข้อ MOIT 18 มีแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่ได้จากข้อ MOIT 18.pdf (316 downloads )
 3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

  Download “มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน.pdf”

  19.3-ใหม่-1.pdf – Downloaded 411 times – 185.06 KB
 4. มีบันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน

  Download “มีบันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน.pdf”

  19.4-1.pdf – Downloaded 423 times – 959.17 KB
 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf (383 downloads )
 6. การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG…”
  1. มีแนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG… มีแนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG....pdf (307 downloads )
  2. มีรายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG… มีรายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG....pdf (348 downloads )
  3. มีกิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG… มีกิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG....pdf (296 downloads )
  4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf (295 downloads )