Tag Archives: นิเทศงาน

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562  นำโดย นายประทีป บุญธรรม หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประธานทีมนิเทศงาน ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

 

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับการนิเทศงานสาธารสุขผสมผสาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับการนิเทศงานผสมผสาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562  นำโดย นางน้ำเพชร ตั้งยิ่งยง ทันตแพทย์ (เชี่ยวชาญ) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ภาพกิจกรรม

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับการนิเทศงานผสมผสาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับการนิเทศงานผสมผสาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561  นำโดย นางน้ำเพชร ตั้งยิ่งยง ทันตแพทย์ (เชี่ยวชาญ) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1742073172504080.1073742014.311434945567917]

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับการนิเทศงานผสมผสาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับการนิเทศงานผสมผสาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 นำโดย นางศิริวิทย์ หลิ่มโตประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และขอขอบพระคุณ นายแพทย์ จิณณพิภัทร ชูปัญญา ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่เป็นเกียรติมาเยี่ยมให้กำลังใจพื้นที่
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1372706172774117.1073741954.311434945567917]

ทีมเยี่ยมคปสอ.โพธิ์ไทร เยี่ยมเสริมพลัง เพื่อเตรียมการรับนิเทศงานผสมผสาน ครั้งที่ 1/2558

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ทีมเยี่ยมคปสอ.โพธิ์ไทรได้ลง “เยี่ยมเสริมพลัง” รพ.สต.ในสังกัด เพื่อเตรียมการรับนิเทศงานผสมผสาน ครั้งที่ 1/2558

Audit_Cover_58

[ภาพบรรยากาศ] การรับนิเทศงานผสมผสานครั้งที 1/2557 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ภาพบรรยากาศเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ต้อนรับคณะนิเทศงานผสมผสานครั้งที 1/2557 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร  โดยรองนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายลําพูน ฉวีรักษ์ เป็นประธานการนิเทศงานผสมผสานครั้งที 1/2557

PS-EXAUDIT-1_57-Cover-fs8

แจ้งเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรเตรียมรับนิเทศงานผสมผสาน ครั้งที่ 1/2557

แจ้งเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรเตรียมรับนิเทศงานผสมผสาน ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยกำหนดให้

  • การแต่งกาย ผู้หญิงใส่ชุด ฟอร์มฟ้า-กระโปงดำ / ผู้ชายใส่ชุดฟอร์มฟ้า -กางเกงดำ และสำหรับ รพ.สต.ขอให้ รพ.สต.เตรียมข้อมูลรับนิเทศ

การเตรียมความพร้อมของบุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรเข้าสู่ประชาคมอาเซียนผ่านช่องทาง “English and AEC Today”

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน

ในปี พ.ศ. 2558 จุดมุ่งหมายหลักของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : ACE) คือ การนำอาเซียนไปสู่การตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน (Single Market and Production Base) ซึ่งจะส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี 5 สาขา ได้แก่ สินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรหรือหน่วยงานด้านสาธารณสุข ของไทย จะต้องเตรียมความพร้อมและปรับตัว เพื่อยกระดับขีดความสามารถ ตลอดจนเสริมสร้างทักษะให้สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีอยู่เดิมและกำลังจะ เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ได้อย่างเต็มที่ และสามารถปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งจะต้องมีความรู้ในการให้บริการกับประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรตระหนักและเล็งเห็นถึงโอกาสและความ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงได้จัดทำโครงการการพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มจากโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาให้กับบุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอโพธิ์ไทรโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้บุคลากรสังกัดเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอโพธิ์ไทรมีความรู้และทักษะในการติดต่อสื่อสารกับประชาชนในกลุ่มประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน

โดยบุคลากร เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลทั่วไปสามารถติดตามผ่านช่องทาง “English and AEC Today” ซึ่งเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอโพธิ์ไทรให้บริการข้อมูล/ปรับปรุง เกร็ดความรู้และข่าวสารผ่านเว็บไซต์

AEC01

  • เว็บไซต์โรงพยาบาลโพธิ์ไทร (https://www.psh.go.th)
  • เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร (http://www.ssophosai.in.th)