Tag Archives: ยุทธศาสตร์

รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 8 มี.ค. 2560

กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ตามนโยบายรัฐบาลที่จะนำประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 เพื่อรองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งในปี 2573 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด รวมทั้งการเข้าสู่การเชื่อมต่อการค้าและการลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงระบบสุขภาพ ซึ่งในการดำเนินงานได้กำหนดแผนเป็น 4 ระยะ คือ

 • ระยะที่ 1 การปฏิรูประบบสุขภาพ
 • ระยะที่ 2 เป็นการสร้างความเข้มแข็ง
 • ระยะที่ 3 ดำเนินการให้เกิดความยั่งยืน
 • ระยะที่ 4 ประเทศไทยจะเป็น ผู้นำด้านการแพทย์และสาธารณสุข 1 ใน 3 ของเอเชีย

เมื่อสิ้นแผนในปี 2579 โดยแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเป้าหมาย คือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาความเป็นเลิศใน 4 ด้าน คือ

 1. การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (P&P Excellence)
 2. ระบบบริการ (Service Excellence)
 3. การพัฒนาคน (People Excellence)
 4. ระบบบริหารจัดการ (Governance Excellence)

ในการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน” หน่วยงานต่างๆจึงได้ร่วมกันจัดทำแผน และรายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปีภายใต้กรอบ 16 แผนงาน 48 โครงการ และ 96 ตัวชี้วัด เพื่อการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดดังกล่าวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Download “รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 8 มี.ค. 2560 (ไฟล์ PDF)”

PDF.zip – Downloaded 4553 times – 9.10 MB

Download “รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 8 มี.ค. 2560 (ไฟล์ Word Excel)”

WORD_EXCEL.zip – Downloaded 2099 times – 2.65 MB

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ พ. ศ. 2559

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ได้จัดทำเอกสารยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ พ. ศ. 2559 เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่เน้นหนักให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานทุกระดับ และนำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายหลักสำคัญ คือ “ประชาชนไทยทุกคนมีสุขภาพดี”

Download “ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559”

mophplan_2559_final.pdf – Downloaded 745 times – 4.49 MB

Download “รายละเอียดตัวชี้วัดปี 2559 (Template)”

template_kpi_59_version_20151111.pdf – Downloaded 568 times – 950.89 KB

About Man Friday

Application Developer, Photographer and WordPress aficionado. Particularly interested in relational database design, In usability, UX and accessibility on software development. I just wear glasses, Lives in Ubonratchathani, Thailand.

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2558

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการบูรณาการยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขโดยจัดกระบวนการกลไกการบูรณาการยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันในยุทธศาสตร์แต่ละด้าน ตั้งแต่กระบวนการวางแผน การจัดทำรายละเอียดมาตรการ เป้าหมาย แผนงาน โครงการงบประมาณร่วมกัน โดยยึดปัญหาประชาชนเป็นเป้าหมายหลักและใช้กลไกคณะกรรมการในการทำงานร่วมกันในแต่ละประเด็น15ประเด็น ได้แก่

 1. ระบบบริการระดับปฐมภูมิ
 2. ระบบบริการระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ
 3. ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
 4. ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียน
 5. ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น
 6. ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน
 7. ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ
 8. ด้านพัฒนาระบบการควบคุมโรค
 9. ด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 10. ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 11. ด้านการป้องกันและบำบัดรักษายาเสพติด
 12. ด้านแก้ไขปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขชายแดนภาคใต้
 13. ด้านการต่างประเทศและอาเซียน
 14. ด้านพัฒนาบุคลากร
 15. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดทำเอกสารฉบับนี้ เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่เน้นหนักให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

[Download not found] [Download not found] [Download not found]

[ภาพบรรยากาศ]เนื่องจากวันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันทันตสาธารณสุข ทางฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้จัดบริการตรวจฟันฟรี เวลา 08.30 น.-16.00น.

เนื่องจากวันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันทันตสาธารณสุข ทางฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้จัดบริการตรวจฟันฟรี ขูดหินปูน ถอนฟัน อุดฟัน ฟรีทุกสิทธิ์การรักษา เวลา 08.30 น.-16.00น.
** ใครอยากเจอหมอฟันหล่อๆ สวยๆ แวะมาใช้บริการได้ ^^