การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโพธิ์ไทร ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 อำเภอโพธิ์ไทรได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโพธิ์ไทร ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร