การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกระบวนการ QLN เพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่มาตรฐาน HA

ภาพบรรยากาศ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกระบวนการ QLN เพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่มาตรฐาน HA จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร