นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2556

นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2556

วิสัยทัศน์

ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน
Contact form 1 (0 downloads)

ที่มา :
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์)