ประชุมการดำเนินงานสุขภาพจิต ครั้งที่ 1/2561

การประชุมการดำเนินงานสุขภาพจิต ครั้งที่ 1/2561 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร วันที่ 19 มกราคม 2561 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร