ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด Ranking และ QOF ปีงบประมาณ 2561

การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด Ranking และ QOF ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร