[ภาพบรรยากาศ] ประชุมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่การรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ สรพ. ในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558

Please try entering https://graph.facebook.com/980998451944893/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้จัดการประชุมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่การรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ สรพ. โดยได้รับความเกียรติจาก อาจารย์วราทิพย์ ศรีทอง ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากร

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.