โรงพยาบาลโพธิ์ไทร รับประเมินโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 25 สิงหาคม 2558

ภาพบรรยากาศ การรับประเมินโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราขธานี
โดยคณะกรรมการประเมินจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558