สมาธิเพื่อสุขภาพ ผู้รับบริการทั่วไป

การให้สมาธิเพื่อนสุขภาพ แก่ผู้มารับบริการทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ณ วันที่ 21 กันยายน 2558