เครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร รับคณะประเมินคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด

ในวันที่ 13 กันยายน 2560 เครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร รับคณะประเมินคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด จากสถาบันธัญญารักษ์ขอนแก่น  ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร