เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

Please try entering https://graph.facebook.com/1943268419051220/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

เนื่องจากวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี ได้กำหนดให้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ อย่างแน่วแน่ ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่องและเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรได้ร่วมกับเครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทรจัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ประชาชนในระดับพื้นที่ได้ร่วมแสดงพลังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีการร่วมเดินขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติดและกิจกรรมฟุตบอลต้านยาเสพติด

ภาพกิจกรรมฟุตบอลต้านยาเสพติด

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.