เจ้าหน้าที่ อสมและผู้มารับบริการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา ในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ วัดภูคำมณี

เมื่อวันที่ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เจ้าหน้าที่ อสมและผู้มารับบริการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา ใน ณ วัดภูคำมณี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน และถือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วย กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ต้องขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ อสม.และประชาชน ผู้มารับบริการโรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านที่ให้การร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดี