เจ้าหน้าที่ อสมและผู้มารับบริการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา ในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ วัดภูคำมณี

Please try entering https://graph.facebook.com/1570432273001505/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

เมื่อวันที่ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เจ้าหน้าที่ อสมและผู้มารับบริการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา ใน ณ วัดภูคำมณี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน และถือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วย กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ต้องขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ อสม.และประชาชน ผู้มารับบริการโรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านที่ให้การร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดี

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.