โครงการการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน

โครงการการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร