โครงการพัฒนามาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก เครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร ประจำปี 2561

Please try entering https://graph.facebook.com/1982219118489483/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

Please try entering https://graph.facebook.com/1982263885151673/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

โครงการพัฒนามาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก เครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2561
รุ่นที่ 1 วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561
Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.

รุ่นที่ 2 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561
Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.