โครงการพัฒนามาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก เครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร ประจำปี 2561

โครงการพัฒนามาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก เครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2561
รุ่นที่ 1 วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561

รุ่นที่ 2 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561