โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูซ้อมแผน ป้องกันอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๑

Please try entering https://graph.facebook.com/1809342272443836/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

Please try entering https://graph.facebook.com/1809349032443160/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูซ้อมแผน ป้องกันอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.