โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูซ้อมแผน ป้องกันอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๑

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูซ้อมแผน ป้องกันอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑