โครงการอบรมและฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับเจ้าหน้าที่เครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร ประจำปี 2559 (รุ่นที่1,2)

ภาพบรรยากาศการอบรมและฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับเจ้าหน้าที่เครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร ประจำปี 2559 ในวันที่ 1-2 กันยายน 2559

ณ ห้องประชุมมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

โดยได้รับเกียรติจาก พญ.ภัคจิรา สมบัติทวีกุล และ นส.อโนพร ไชยะพันโท มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

รุ่นที่ 1 วันที่ 1 กันยายน 2559

รุ่นที่ 2 วันที่ 2 กันยายน 2559