โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดกิจกรรม “รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน…รับวันสงกรานต์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย วันที่ 1-7 เมษายน 2559”

Please try entering https://graph.facebook.com/1094023113975759/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดกิจกรรม “รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน…รับวันสงกรานต์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย วันที่ 1-7 เมษายน 2559” ในส้วมสาธารณะ 12 ประเภทโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยว  โดย กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาส้วมสาธารณะไทย 12 ประเภทให้ผ่านมาตรฐานแฮส (HAS) คือ สะอาด (Health) เพียงพอ (Accessibility) และปลอดภัย (Safety) ได้แก่ 1.สถานศึกษา 2.สถานที่ราชการ 3.โรงพยาบาล 4.ศาสนสถาน 5.สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 6.แหล่งท่องเที่ยว 7.สวนสาธารณะ 8.ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า 9.ร้านจำหน่ายอาหาร 10.ตลาดสด 11.สถานีขนส่งทางบก/ทางอากาศ และ12.ส้วมสาธารณะริมทาง
Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง