โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับการประเมิน GREEN & CLEAN Hospital

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับการประเมิน GREEN & CLEAN Hospital เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร