Category Archives: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 ตำแหน่ง [หมดเขตรับสมัคร]

ด้วยโรงพยาบาลโพธิ์ไทรมีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้

 1. ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2560 – 31 ตุลาคม 2560 (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. ที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

Download “การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย” PSH-Job20171024_SEC.pdf – Downloaded 6 times – 361 KB

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ – ๑๕ กันยนยน ๒๕๖๐ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

(รายละเอียดในไฟล์ ดาวน์โหลด)

Download “PSH-Job20172022.pdf” PSH-Job20172022.pdf – Downloaded 65 times – 4 MB

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

ตามที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าปฎิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรานั้น

บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกฯแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (ดังรายชื่อในไฟล์ดาวน์โหลด)

โดยขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามตำแหน่งที่สมัครสอบ ดังกล่าว ไปทำการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม “ร่มโพธิ์ไทร” ตามกำหนดเวลา

Download “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์” รายชื่อผู้มีสิทธิสอบนักเทคนิคการแพทย์-1.pdf – Downloaded 53 times – 114 KB

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ – ๑๕ กันยนยน ๒๕๖๐ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฎิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

(รายละเอียดในไฟล์ ดาวน์โหลด)

Download “รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข” รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข.pdf – Downloaded 78 times – 651 KB

ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา [หมดเขตรับสมัคร]

ด้วยโรงพยาบาลโพธิ์ไทร มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ เป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๑ ตำแหน่ง ดังนี

 • ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

อัตราการจ้างตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

– ทดลองงาน ๓ เดือน อัตราเงินเดือนๆ ละ ๑๔,๑๒๐ บาท
– ผ่านการทดลองงาน อัตราเงินเดือนๆ ละ ๑๔,๗๖๐ บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานการจัดการ ในระหว่าง ๑ กันยายน ๒๕๖๐ – ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจะประกาศให้ทราบในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

Download “ประกาศรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์” รับสมัครสอบนักเทคนิคการแพทย์-2560.pdf – Downloaded 87 times – 229 KB

 

ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป [หมดเขตรับสมัคร]

ด้วยโรงพยาบาลโพธิ์ไทรมีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 6 อัตรา ดังนี้

 1. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 14,760 บาท
 2. ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,430 บาท
 3. ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,020 บาท
 4. ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,020 บาท
 5. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,020 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2560 – 15 กันยายน 2560 (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประกาศรับสมัครงาน

Download “ประกาศรับสมัคร-พกส_75260001.pdf” ประกาศรับสมัคร-พกส_75260001.pdf – Downloaded 64 times – 3 MB

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรมีความประสงค์รับย้าย/โอน ข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ด้วยโรงพยาบาลโพธิ์ไทรมีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งดังนี้

 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

โดยให้ผู้ประสงค์โอน ยื่นหนังสือขอโอน พร้อมด้วยสำเนาหลักฐานการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน โดยยื่นด้วยตนเองที่กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 045 496170 ต่อ 101 หรือ 086-2563183

[หมดเขตรับสมัคร]ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตราและพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลโพธิ์ไทรมีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

 1. ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา
 2. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานการจัดการ ในระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2559 – 26 กันยายน 2559 (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานการจัดการ

วัน เวลา สถานที่สอบ

กำหนดวันสอบ ในวันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในวันที่ 30 กันยายน 2559 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานการจัดการและรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

Download “ประกาศรับสมัครงานพนักงานธุรการและพนักงานขับรถยนต์” 20160915_สมัครงานธุรการ_ขับรถยนต์.pdf – Downloaded 108 times – 2 MB

[หมดเขตรับสมัคร]รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์

ด้วยโรงพยาบาลโพธิ์ไทร มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ เป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานการจัดการ ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2559 (ในวันเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ราย ชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ 19 สิงหาคม  2559 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานการจัดการ

วันเวลาและสถานที่สอบ

กำหนดวันสอบในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้

ประกาศ รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานการจัดการ และรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไปที่กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

DOWNLOAD FILE  >> รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ (113 downloads)

 

[หมดเขตรับสมัคร] โรงพยาบาลโพธิ์ไทร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลลูกจ้างรายเดือน จำนวน 2 ตำแหน่ง (รับสมัคร วันที่ 1 – 22 มีนาคม 2559)

[หมดเขตรับสมัคร] ด้วยโรงพยาบาลโพธิ์ไทร มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ เป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

 1. ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานการจัดการ ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2559 (ในวันเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานการจัดการ

วันเวลาและสถานที่สอบ

กำหนดวันสอบในวันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานการจัดการ และรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไปที่กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

Download “รายละเอียดการรับสมัครงาน_0032_301_21-209.pdf” Job_0032_301_21-209.pdf – Downloaded 60 times – 418 KB