Category Archives: ข่าวรับสมัครงาน

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ อัตรา อัตราเหมาเดือนละ ๗,๐๒๐ บาท

ตามที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้

ลำดับ ตำแหน่ง  ประเภทตำแหน่ง  หน่วยงาน  จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
พนักงานบริการ  – กลุ่มงานทันตกรรม เดือนละ ๗,๐๒๐ บาท
พนักงานบริการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เดือนละ ๗,๐๒๐ บาท

บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกฯ แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ดังรายชื่อต่อไปนี้

Download “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ_20200526” psh-job20200526_00.pdf – Downloaded 77 times – 306 KB

โดยขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามตำแหน่งที่สมัครสอบ ดังกล่าว ไปทำการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร และห้องประชุมไทรทอง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ตามกำหนดเวลา ดังนี้

 • สอบข้อเขียน เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร
 • สอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. ห้องประชุมไทรทอง

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ อัตรา อัตราเหมาเดือนละ ๗,๐๒๐ บาท

ด้วยโรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะดำเนินการรับบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้

ลำดับ ตำแหน่ง  ประเภทตำแหน่ง  หน่วยงาน  จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
พนักงานบริการ  – กลุ่มงานทันตกรรม เดือนละ ๗,๐๒๐ บาท
พนักงานบริการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เดือนละ ๗,๐๒๐ บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
และกำหนดวันเวลาในการประเมินสมรรถนะ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

Download “รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ” psh-job20200514_00.pdf – Downloaded 99 times – 315 KB

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๘,๒๖๐ บาท

ด้วยโรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะดำเนินการรับบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้

ลำดับ ตำแหน่ง  ประเภทตำแหน่ง  หน่วยงาน  จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
นักรังสีการแพทย์ วิชาชีพเฉพาะ ก กลุ่มงานรังสีวิทยา เดือนละ ๑๘,๒๖๐ บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๗ มกราคม ๒๕๖๓ (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
และกำหนดวันเวลาในการประเมินสมรรถนะ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น ณ ห้องประชุมไทรทองโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

Download “โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับสมัครงานนักรังสีการแพทย์.pdf” โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับสมัครงานนักรังสีการแพทย์.pdf – Downloaded 60 times – 4 MB

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรรทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ.๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดประเภทตำแหน่งลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๑๒,๒๔๐ บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มสัญญาจ้าง วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบใน วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ และกำหนดวันเวลาในการประเมินสมรรถนะ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและเว็บไซต์ http://www.psh.go.th/ประกาศรับสมัครงาน

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประกาศรับสมัครงาน

Download “2019-11-18-รับสมัครเจ้าพนักงานเวชสถิติ.pdf” 2019-11-18-รับสมัครเจ้าพนักงานเวชสถิติ.pdf – Downloaded 70 times – 2 MB

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำตึกและพนักงานบริการ

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรรทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ.๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดประเภทตำแหน่งลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

 1. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก  โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๗,๕๙๐ บาท
 2. ตำแหน่งพนักงานบริการ  โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๗,๕๙๐ บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มสัญญาจ้าง วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบใน วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และกำหนดวันเวลาในการประเมินสมรรถนะ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและเว็บไซต์ http://www.psh.go.th/ประกาศรับสมัครงาน

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประกาศรับสมัครงาน

Download “รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำตึกและพนักงานบริการ” psh-job-20191108-1.pdf – Downloaded 109 times – 2 MB

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรรทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ.๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดประเภทตำแหน่งลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

 1. ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๑๐,๒๐๐ บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบใน วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ และกำหนดวันเวลาในการประเมินสมรรถนะ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประกาศรับสมัครงาน

Download “โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับสมัครช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์.pdf” โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับสมัครช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์.pdf – Downloaded 65 times – 7 MB

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ๘ อัตรา

ด้วย โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ประเภทเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ดังนี้

 1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาล จำนวน ๒ อัตรา อัตราคาบละ ๖๕๐ บาท
 2. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา อัตราคาบละ ๔๓๐ บาท
 3. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ยาม) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา อัตราคาบละ ๓๐๐ บาท
 4. ตำแหน่ง พนักงานบริการ  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา อัตราคาบละ ๓๐๐ บาท
 5. ตำแหน่ง พนักงานบริการ กลุ่มงานการพยาบาล จำนวน ๑ อัตรา อัตราคาบละ ๓๐๐ บาท
 6. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานการพยาบาล จำนวน ๑ อัตรา อัตราคาบละ ๓๐๐ บาท
 7. ตำแหน่ง พนักงานบริการ กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา อัตราคาบละ ๓๐๐ บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในระหว่างวันที่ ๑-๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

วัน เวลา และสถานที่สอบ

กำหนดสอบวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน

ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ ของทุกตำแหน่ง รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

Download “รับสมัครบุคเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ-เงินนอกงบประมาณ-เงินบำรุง.pdf” รับสมัครบุคเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ-เงินนอกงบประมาณ-เงินบำรุง.pdf – Downloaded 233 times – 4 MB

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานโรงพยาบาลโพธิ์ไทร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นั้น

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่ ๒ ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศในข้อ ๖ แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (ดังรายชื่อในไฟล์ดาวน์โหลด)

Download “job-20190725.pdf” job-20190725.pdf – Downloaded 160 times – 298 KB

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเกี่ยวกับภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมไทรทอง ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานโรงพยาบาลโพธิ์ไทร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ดังรายชื่อในไฟล์ดาวน์โหลด)

Download “รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ.pdf” รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ.pdf – Downloaded 189 times – 898 KB

ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ “ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร” โรงพยาบาลโพธิ์ไทรตามกำหนดเวลา (กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในไฟล์ดาวน์โหลด)

Download “กำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ.pdf” กำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ.pdf – Downloaded 131 times – 1 MB

ค.การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ หรือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์

[หมดเขตรับสมัคร]ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ๓ ตำแหน่ง

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรรรวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกำหนดประเภทตำแหน่งลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนังงานสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนังงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๑๕,๙๖๐ บาท
 2. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๗,๕๙๐ บาท
 3. ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๗,๕๙๐ บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร และทาง Web site : http://www.psh.go.th/category/job/

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

Download “รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข.pdf” รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข.pdf – Downloaded 136 times – 3 MB