Category Archives: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรรทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ.๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดประเภทตำแหน่งลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

 1. ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๑๐,๒๐๐ บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบใน วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ และกำหนดวันเวลาในการประเมินสมรรถนะ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประกาศรับสมัครงาน

Download “โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับสมัครช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์.pdf” โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับสมัครช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์.pdf – Downloaded 28 times – 7 MB

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ๘ อัตรา

ด้วย โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ประเภทเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ดังนี้

 1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาล จำนวน ๒ อัตรา อัตราคาบละ ๖๕๐ บาท
 2. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา อัตราคาบละ ๔๓๐ บาท
 3. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ยาม) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา อัตราคาบละ ๓๐๐ บาท
 4. ตำแหน่ง พนักงานบริการ  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา อัตราคาบละ ๓๐๐ บาท
 5. ตำแหน่ง พนักงานบริการ กลุ่มงานการพยาบาล จำนวน ๑ อัตรา อัตราคาบละ ๓๐๐ บาท
 6. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานการพยาบาล จำนวน ๑ อัตรา อัตราคาบละ ๓๐๐ บาท
 7. ตำแหน่ง พนักงานบริการ กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา อัตราคาบละ ๓๐๐ บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในระหว่างวันที่ ๑-๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

วัน เวลา และสถานที่สอบ

กำหนดสอบวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน

ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ ของทุกตำแหน่ง รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

Download “รับสมัครบุคเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ-เงินนอกงบประมาณ-เงินบำรุง.pdf” รับสมัครบุคเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ-เงินนอกงบประมาณ-เงินบำรุง.pdf – Downloaded 190 times – 4 MB

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานโรงพยาบาลโพธิ์ไทร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นั้น

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่ ๒ ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศในข้อ ๖ แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (ดังรายชื่อในไฟล์ดาวน์โหลด)

Download “job-20190725.pdf” job-20190725.pdf – Downloaded 107 times – 298 KB

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเกี่ยวกับภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมไทรทอง ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานโรงพยาบาลโพธิ์ไทร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ดังรายชื่อในไฟล์ดาวน์โหลด)

Download “รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ.pdf” รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ.pdf – Downloaded 147 times – 898 KB

ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ “ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร” โรงพยาบาลโพธิ์ไทรตามกำหนดเวลา (กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในไฟล์ดาวน์โหลด)

Download “กำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ.pdf” กำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ.pdf – Downloaded 88 times – 1 MB

ค.การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ หรือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์

[หมดเขตรับสมัคร]ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ๓ ตำแหน่ง

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรรรวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกำหนดประเภทตำแหน่งลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนังงานสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนังงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๑๕,๙๖๐ บาท
 2. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๗,๕๙๐ บาท
 3. ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๗,๕๙๐ บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร และทาง Web site : http://www.psh.go.th/category/job/

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

Download “รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข.pdf” รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข.pdf – Downloaded 92 times – 3 MB

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ในระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2561 – 22 ตุลาคม 2561 (ในวันเวลาราชการ)[หมดเขตรับสมัคร]

ด้วยโรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

 1. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 300 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2561 – 22 ตุลาคม 2561 (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

วัน เวลา และสถานที่สอบ
กำหนดวันสอบ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ที่กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง ชั่วคราว ในระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2561 – 27 สิงหาคม 2561 (ในวันเวลาราชการ)[หมดเขตรับสมัคร]

ด้วยโรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

 1. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 14,760 บาท
 2. ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,020 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2561 – 27 สิงหาคม 2561 (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

วัน เวลา และสถานที่สอบ
กำหนดวันสอบ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ที่กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

Download “PSH-ประกาศรับสมัครงาน-20180828.pdf” PSH-ประกาศรับสมัครงาน-20180828.pdf – Downloaded 82 times – 2 MB

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง ชั่วคราว ในระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 – 24 กรกฎาคม 2561 (ในวันเวลาราชการ)[หมดเขตรับสมัคร]

ด้วยโรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา ดังนี้

 1. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 14,760 บาท
 2. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 12,300 บาท
 3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 12,300 บาท
 4. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,020 บาท
 5. ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,020 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 – 24 กรกฎาคม 2561 (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

วัน เวลา และสถานที่สอบ
กำหนดวันสอบ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ที่กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

Download “การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว.pdf” การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว.pdf – Downloaded 288 times – 1,014 KB

ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา [หมดเขตรับสมัคร]

ด้วยโรงพยาบาลโพธิ์ไทร มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ เป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๑ ตำแหน่ง ดังนี

 • ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

อัตราการจ้างตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

– ทดลองงาน ๓ เดือน อัตราเงินเดือนๆ ละ ๑๔,๑๒๐ บาท
– ผ่านการทดลองงาน อัตราเงินเดือนๆ ละ ๑๔,๗๖๐ บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานการจัดการ ในระหว่าง ๑ กันยายน ๒๕๖๐ – ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจะประกาศให้ทราบในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

Download “ประกาศรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์” รับสมัครสอบนักเทคนิคการแพทย์-2560.pdf – Downloaded 175 times – 229 KB

 

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรมีความประสงค์รับย้าย/โอน ข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ด้วยโรงพยาบาลโพธิ์ไทรมีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งดังนี้

 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

โดยให้ผู้ประสงค์โอน ยื่นหนังสือขอโอน พร้อมด้วยสำเนาหลักฐานการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน โดยยื่นด้วยตนเองที่กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 045 496170 ต่อ 101 หรือ 086-2563183