Category Archives: ข่าวทั่วไป

โครงการพัฒนามาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก เครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร ประจำปี 2561

โครงการพัฒนามาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก เครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2561
รุ่นที่ 1 วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561

รุ่นที่ 2 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561

รัฐบาลขอเชิญประชาชนร่วมเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

รัฐบาลขอเชิญประชาชนร่วมเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

รัฐบาลขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี ด้วยการประดับธงชาติคู่กับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พระฉายาลักษณ์พร้อมตั้งเครื่องราชสักการะ ตามหน่วยงาน อาคาร บ้านเรือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 

 

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง ชั่วคราว ในระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 – 24 กรกฎาคม 2561 (ในวันเวลาราชการ)

ด้วยโรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา ดังนี้

 1. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 14,760 บาท
 2. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 12,300 บาท
 3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 12,300 บาท
 4. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,020 บาท
 5. ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,020 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 – 24 กรกฎาคม 2561 (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

วัน เวลา และสถานที่สอบ
กำหนดวันสอบ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ที่กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

Download “การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว.pdf” การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว.pdf – Downloaded 134 times – 1,014 KB

ประชุมติดตามตัวชี้วัดรอบที่ 2 / 2561 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ประชุมติดตามตัวชี้วัดรอบที่ 2 / 2561 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

เนื่องจากวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี ได้กำหนดให้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ อย่างแน่วแน่ ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่องและเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรได้ร่วมกับเครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทรจัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ประชาชนในระดับพื้นที่ได้ร่วมแสดงพลังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีการร่วมเดินขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติดและกิจกรรมฟุตบอลต้านยาเสพติด

ภาพกิจกรรมฟุตบอลต้านยาเสพติด

 

“ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ อย่างแน่วแน่ ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรี เสนอให้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศและ ในระบอบประชาธิปไตย ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” โดยมีกรอบหลักการดำเนินการ 3 ด้าน คือ 1. ด้านความมั่นคง 2. ด้านเศรษฐกิจและสังคม 3. งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function) โดยให้กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการขับเคลื่อนการทำงานหน่วยงานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อให้ประชาชนในระดับพื้นที่ ได้ร่วมแสดงพลังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. จึงกำหนดแนวทาง การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 และร่วมแสดงสัญลักษณ์โดยการสวมเสื้อสีขาว ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญที่กำหนด คือ

“ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

26 June, the International Day against Dr​ug Abuse and Illicit Trafficking

โดยเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรได้จัดกิจกรรมตามกำหนดการดังนี้

ลำดับที่ เวลา รายละเอียดกิจกรรม
1 07:30 น. ร่วมเดินขบวน รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติด
2 10:30 น. กิจกรรมฟตบอลต้านยาเสพติด
(หน่วยงานสาธารณสุขชุดสีเหลือง)

เพื่อป้องกันเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้อยางเสพติดเพิ่มขึ้น ผู้ปกครองต้องใส่ใจบุตรหลานหรือบุคคลในครอบครัวอย่างใกล้ชิด อย่าให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด อบรมสั่งสอนให้รู้โทษของยาเสพติดและส่งเสริมให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อาทิ ทำงานบ้าน เล่นกีฬา การทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว และสิ่งสำคัญคือทุกคนในครอบครัวควรสร้างความรัก ความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ที่มาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับมอบเครื่องพ่นหมอกควัน บริจาคจากบริษัท อาร์ ซี อาร์ จำกัด

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับมอบเครื่องพ่นหมอกควัน บริจาคจากบริษัท อาร์ ซี อาร์ จำกัด
จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 118,000.00 บาท

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพจากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที 7 มิถุนายน 2561 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพจากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตามเกณฑ์ การจัดการระบบคุณภาพด้านความปลอดภัยด้านอาคาร สภาพแวดล้อม เครื่องมือแพทย์ และงานสุขศึกษาในสถานบริการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคในระบบบริการสุขภาพ เอื้อให้เกิดความปลอดภัย สวัดิภาพของผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ ผู้มาเยือนชุมชนและสิ่งแวดล้อม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Download “เล่ม-1-มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ-ปี-60.pdf” NEW_เล่ม-1-มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ-ปี-60-วันที่-6-ธ_ค1.pdf – Downloaded 9 times – 237 KB

 

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคไข้เลือดออก (Emergency Operations Center : EOC) พร้อมรับมือไข้เลือดออกระบาด

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคไข้เลือดออก (Emergency Operations Center : EOC) โดยได้รับเกียรติจาก นายอำเภอโพธิ์ไทรเป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคไข้เลือดออก (Emergency Operations Center : EOC) เพื่อเตรียมพร้อมรับมือช่วงนี้ที่กำลังเข้าสู่ฤดูระบาดและเป็นช่วงขาขึ้นของโรคไข้เลือดออกด้วย จึงจำเป็นที่ต้องดำเนินการและติดตามสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกอย่างใกล้ชิด เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรขอให้คำแนะนำเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก ดังนี้

 1. ประชาชนควรสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไข้สูงเกินกว่า 2 วันต้องไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของไข้ ไม่ควรไปฉีดยาลดไข้หรือซื้อยากินเอง
 2. บุคลากรทางการแพทย์ หากพบผู้ป่วยที่มีอาการไข้สูงลอยเกินกว่า 2 วัน แม้เป็นผู้ใหญ่ก็ต้องนึกถึงและตรวจหาสาเหตุว่าเป็นไข้เลือดออกหรือไม่ และ
 3. ผู้ป่วยที่สงสัยโรคไข้เลือดออก และมีโรคเรื้อรังประจำตัวหรือเป็นผู้สูงอายุ หากเข้าสู่ภาวะวิกฤต เช่น ความดันโลหิตต่ำ เกล็ดเลือดต่ำ ควรมีผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อในผู้ใหญ่และด้านเวชบำบัดวิกฤตคอยให้คำปรึกษาในการดูแลรักษาผู้ป่วย

นอกจากนี้ ในการป้องกันโรค ขอให้ประชาชนดูแลบ้านเรือนตนเองไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยยึดหลัก “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ

 1. เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง
 2. เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ
 3. เก็บน้ำ ภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่

เพื่อป้องกัน 3 โรคในคราวเดียวกัน คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และ ไข้ปวดข้อยุงลาย รวมถึงสังเกตอาการของตนเอง หากมีอาการไข้สูงมากโดยฉับพลัน ปวดเมื่อย หน้าตาแดง อาจมีผื่นขึ้นใต้ผิวหนังตามแขนขา ข้อพับ และหากมีไข้สูง 2-3 วันไม่หายหรือไม่ดีขึ้น ต้องรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยเร็ว

ประกาศ แจ้งเตือนด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกัน Phishing Mail สำหรับผู้ใช้บริการระบบ Mail ของโรงพยาบาลโพธิ์ไทร (@psh.go.th)

แจ้งเตือนด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกัน Phishing Mail สำหรับผู้ใช้บริการระบบ Mail ของโรงพยาบาลโพธิ์ไทร (@psh.go.th)

Phishing คือคำที่ใช้เรียกเทคนิคการหลอกลวงโดยใช้อีเมลหรือหน้าเว็บไซต์ปลอมเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือสร้างความเสียหายในด้านอื่น ๆ เช่น ด้านการเงิน เป็นต้น ในบทความนี้จะเน้นในเรื่องของ Phishing ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อหลอกลวงทางการเงิน เนื่องจากจะทำให้ผู้อ่านมองเห็นผลกระทบได้ง่าย

 

ข้อแนะนำต่อไปนี้ สามารถลดโอกาสไม่ให้ผู้อ่านถูกหลอกลวงได้

 1. ไม่เปิดลิงก์ที่แนบมาในอีเมล เนื่องจากมีโอกาสสูงที่จะถูกหลอกลวง เพราะบางครั้งลิงก์ที่มองเห็นในอีเมลว่าเป็นเว็บไซต์ของธนาคาร แต่เมื่อคลิกไปแล้วอาจจะไปที่เว็บไซต์ปลอมที่เตรียมไว้ก็เป็นได้ เนื่องจากในการสร้างลิงก์นั้นสามารถกำหนดให้แสดงข้อความหรือรูปภาพได้ตามต้องการ ดังนั้นบางเว็บไซต์ปลอมจึงทำ URL ให้สังเกตความแตกต่างจาก URL จริงได้ยาก
 2. พึงระวังอีเมลที่ขอให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะหากเป็นอีเมลที่มาจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ธนาคารหลายแห่งได้แจ้งอย่างชัดเจนว่า ธนาคารไม่มีนโยบายในการขอให้ลูกค้าเปิดเผยเลขประจำตัว หรือข้อมูลที่มีความสำคัญอื่น ๆ ผ่านทางอีเมลโดยเด็ดขาด
 3. ไม่เปิดลิงก์ที่แนบมาในอีเมล เนื่องจากในปัจจุบัน ผู้โจมตีมีเทคนิคมากมายในการปลอมชื่อผู้ส่งให้เหมือนมาจากองค์กรนั้นจริง ๆ หากต้องการเข้าใช้งานเว็บไซต์นั้น ขอให้พิมพ์ URL ด้วยตัวเอง
 4. สังเกตให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ที่ใช้งานเป็น HTTPS ก่อนให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญ เช่น เลขบัตรเครดิต หรืออื่น ๆ
 5. ลบอีเมลน่าสงสัยออกไป เพื่อไม่ให้พลั้งเผลอกดเปิดครั้งถัดไป
 6. ติดตั้งโปรแกรม Anti-Virus, Anti-Spam และ Firewall เนื่องจากผลพลอยได้อย่างหนึ่งของการติดตั้ง Firewall คือสามารถทำการยับยั้งไม่ให้โทรจันแอบส่งข้อมูลออกไปจากระบบได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้ควรหมั่นศึกษาและอัพเดทโปรแกรมดังกล่าวให้เป็นรุ่นปัจจุบันเสมอ

ข้อมูลเพิ่มเติม