Tag Archives: วันเข้าพรรษา

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรและประชาชนร่วมทำบุญวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ลานอาคารผู้ป่วยนอก

Please try entering https://graph.facebook.com/1991153580929370/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

Please try entering https://graph.facebook.com/1991844007526994/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

ชมรมจริยธรรมและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมทำบุญวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ลานอาคารผู้ป่วยนอก ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีกิจกรรม

  • 10:00 น. โรงทาน ณ ลานอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
  • 14:00 น. ถวายต้นเทียนพรรษาและต้นเงิน ณ วัดป่าศรีโพธิ์ไทร

 

กิจกรรมโรงทาน
Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access. ถวายต้นเทียนพรรษาและต้นเงิน
Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.

เจ้าหน้าที่ อสมและผู้มารับบริการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา ในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ วัดภูคำมณี

Please try entering https://graph.facebook.com/1570432273001505/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

เมื่อวันที่ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เจ้าหน้าที่ อสมและผู้มารับบริการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา ใน ณ วัดภูคำมณี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน และถือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วย กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ต้องขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ อสม.และประชาชน ผู้มารับบริการโรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านที่ให้การร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดี

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.