Tag Archives: 2561

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

Please try entering https://graph.facebook.com/1943268419051220/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

เนื่องจากวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี ได้กำหนดให้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ อย่างแน่วแน่ ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่องและเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรได้ร่วมกับเครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทรจัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ประชาชนในระดับพื้นที่ได้ร่วมแสดงพลังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีการร่วมเดินขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติดและกิจกรรมฟุตบอลต้านยาเสพติด

ภาพกิจกรรมฟุตบอลต้านยาเสพติด

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.

 

“ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ อย่างแน่วแน่ ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรี เสนอให้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศและ ในระบอบประชาธิปไตย ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” โดยมีกรอบหลักการดำเนินการ 3 ด้าน คือ 1. ด้านความมั่นคง 2. ด้านเศรษฐกิจและสังคม 3. งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function) โดยให้กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการขับเคลื่อนการทำงานหน่วยงานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อให้ประชาชนในระดับพื้นที่ ได้ร่วมแสดงพลังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. จึงกำหนดแนวทาง การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 และร่วมแสดงสัญลักษณ์โดยการสวมเสื้อสีขาว ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญที่กำหนด คือ

“ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

26 June, the International Day against Dr​ug Abuse and Illicit Trafficking

โดยเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรได้จัดกิจกรรมตามกำหนดการดังนี้

ลำดับที่ เวลา รายละเอียดกิจกรรม
1 07:30 น. ร่วมเดินขบวน รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติด
2 10:30 น. กิจกรรมฟตบอลต้านยาเสพติด
(หน่วยงานสาธารณสุขชุดสีเหลือง)

เพื่อป้องกันเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้อยางเสพติดเพิ่มขึ้น ผู้ปกครองต้องใส่ใจบุตรหลานหรือบุคคลในครอบครัวอย่างใกล้ชิด อย่าให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด อบรมสั่งสอนให้รู้โทษของยาเสพติดและส่งเสริมให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อาทิ ทำงานบ้าน เล่นกีฬา การทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว และสิ่งสำคัญคือทุกคนในครอบครัวควรสร้างความรัก ความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ที่มาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

งานสวัสดีปีใหม่ 2561

Please try entering https://graph.facebook.com/1736647959713268/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

งานสวัสดีปีใหม่ 2561 ณ สนามกีฬาโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในวันที่ 21 ธ.ค. 2560 โดยจัดงานในธีม “คัลเลอร์ฟูล” และมีกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่รวมทั้งประกวดการแต่งกายตามธีมงาน

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.