Tag Archives: ReferLink

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดประชุมระบบส่งต่อผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ที่ผ่านมาโรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดประชุมระบบส่งต่อผู้ป่วย ณ ห้องประชุมเล็กโรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 13.30 น. โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องอาทิ

 • งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
 • งานผู้ป่วยนอก
 • งานผู้ป่วยใน
 • งานห้องคลอด

ประกาศ ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านร่วมงานเลี้ยงรับ-เลี้ยงส่ง

ประกาศ ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านร่วมงานเลี้ยงรับ-เลี้ยงส่ง เจ้าหน้าที่ผู้ย้ายมาและย้ายไป ประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานสนามกีฬาบาสเกตบอลโรงพยาบาลโพธิ์ไทร (รูปแบบงานเลี้ยงโต๊ะจีน)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ย้ายไป

 1. นายแพทย์ณัชพันธ์ เพ็งรุ่ง
 2. แพทย์หญิงนพวรรณ ตะวันขึ้น
 3. นายทินกร อินสุวรรณ
 4. นางเกษฎ์มณีพร นวลรังษี
 5. นางสาวอภิระมณ หลาทอง

รายชื่อเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปี 2557

 1. นายแพทย์วรุฒน์ เกตุสิริ
 2. แพทย์หญิงจุฑามาศ
 3. นางสาวยุพาวดี เคนสิน
 4. นางสาวชินาธิป แก้วเนตร
 5. นางสาวสวรรยา สายใจ
 6. นายสันติราษฎร์ ตันพิกุล
 7. นายสันติภาพ กาติวงศ์