ประกาศ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

ประกาศ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
ขอความร่วมมือญาติ ผู้มารับบริการทุกท่านปฏิบัติดังนี้

 1. ห้ามนำรถเข้ามาในเขตโรงพยาบาลโพธิ์ไทร (ยกเว้นรถ ฉุกเฉิน , รถรับ-ส่งผู้ป่วยแล้วขับวนออก และรถเจ้าหน้าที่)
 2. ต้องสวมหน้ากากอนามัย, วัดอุณหภูมิ, ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือล้างมือด้วยสบู่เหลว, ยืนเว้นระยะห่าง และคัดกรองประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด –19 และสแกนไทยชนะ
 3. กรณีรับส่งสิ่งของให้จอดรถข้างนอก ให้รับ – ส่งที่จุดป้อมยามเท่านั้น
 4. การเยี่ยมผู้ป่วย
  • กำหนดเวลาเยี่ยมผู้ป่วย ช่วงเช้า 11.00-13.00 น.
  • อนุญาตให้เฝ้าได้ 1 คน (เฉพาะคนไข้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)
  • การเข้าเยี่ยมเยี่ยมได้ครั้งละ 1 คน ต้องมีบัตรอนุญาตเยี่ยม โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำตึก
  • แนะนำให้ญาติผู้ป่วยเยี่ยมทางโทรศัพท์ วีดีโอคอลหรือวีธีอื่น ๆ แทนการเดินทางมาโรงพยาบาล

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 045-496000 ต่อ 0