ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรรทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ.๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดประเภทตำแหน่งลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๑๒,๒๔๐ บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มสัญญาจ้าง วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบใน วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ และกำหนดวันเวลาในการประเมินสมรรถนะ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและเว็บไซต์ https://www.psh.go.th/ประกาศรับสมัครงาน

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประกาศรับสมัครงาน

Download “2019-11-18-รับสมัครเจ้าพนักงานเวชสถิติ.pdf”

2019-11-18-รับสมัครเจ้าพนักงานเวชสถิติ.pdf – Downloaded 285 times – 2.41 MB