เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรแจ้งแผนกำหนดการนิเทศผสมผสาน ครั้งที่ 1/2557

เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรแจ้งแผนการนิเทศงานผสมผสาน ครั้งที่ 1 / 2557 ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 25 กุมภาพันธ์ 2557

วันที่ เช้า บ่าย หมายเหตุ
12 กุมภาพันธ์ 2557 รพ.สต.ม่วงใหญ่ รพ.สต.ตูม รับประทานอาหารเที่ยงที่ ศสช.นิเทศช่วงเช้า
13 กุมภาพันธ์ 2557 รพ.สต.ปากห้วยม่วง รพ.สต.หนองฟานยืน
21 กุมภาพันธ์ 2557 รพ.สต.สองคอน รพ.สต.พะไล
24 กุมภาพันธ์ 2557 รพ.สต.สารภี รพ.สต.โสกชัน
25 กุมภาพันธ์ 2557 รพ.สต.นาขาม รพ.สต.สำโรง

กำหนดการนิเทศงาน

08.30 น. รถออกพร้อมกัน จาก รพ.โพธิ์ไทร/สสอ.โพธิ์ไทร
09.00 น.  –
09.15 น. รับฟังการบรรยายสรุป ผลการดำเนินงาน
09.35 น. แบ่งทีมนิเทศงานนิเทศงานตามที่ได้รับมอบหมาย
11.30 น. สรุปผลการนิเทศงาน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน เสร็จแล้ว เดินทางไปนิเทศงานที่ สอ.ในช่วงบ่าย
13.00 น. ถึง สอ.ที่รับการนิเทศ ในภาคบ่าย
13.15 น. รับฟังการบรรยายสรุป ผลการดำเนินงาน
13.35 น. แบ่งทีมนิเทศงานนิเทศงานตามที่ได้รับมอบหมาย
15.30 น. สรุปผลการนิเทศงาน
16.00 น. เดินทางกลับ
16.30 น. ถึง รพ.โพธิ์ไทร และ สสอ.โพธิ์ไทร

คณะกรรมการนิเทศงานระดับอำเภอ อ.โพธิ์ไทร ประจำปีงบประมาณ 2557

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่
1 นายชัยณรงค์ สุวรรณกูฏ สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร สนง.สสอ.โพธิ์ไทร ประธาน
2 นายจำรัส พรมบุญ ผช.สสอ.โพธิ์ไทร สนง.สสอ.โพธิ์ไทร รองประธาน
3 นางศิวพร สมรักษ์ นว.สาธารณสุขชำนาญการ สนง.สสอ.โพธิ์ไทร
4 นายนิยมศักดิ์ สุวรรณกูฎ นว.สาธารณสุขชำนาญการ สนง.สสอ.โพธิ์ไทร
5 นายชนะจิต ศรีภักดี นว.สาธารณสุขชำนาญการ สนง.สสอ.โพธิ์ไทร
6 นางอรทัย มุสิกา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รพ.โพธิ์ไทร
7 นางธนพร แก้วเนตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.โพธิ์ไทร
8 นางสาวฉวีวรรณ กลิ่นหอม เภสัชกรชำนาญการ รพ.โพธิ์ไทร
9 นายจตุพล พยัฆทา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.โพธิ์ไทร
10 นางชนกานต์ จันทาป เจ้าพนักงานการเงินชำนาญงาน รพ.โพธิ์ไทร
11 นางสาวอมรรัตน์ บริบูรณ์ นักวิชาการการเงิน รพ.โพธิ์ไทร
12 นางสาวชนม์นิภา มุระชีวะ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.โพธิ์ไทร
13 นายมีศักดิ์ วิศุทธราวัฒน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.โพธิ์ไทร
14 น.ส.อาทิตยา คำเหลา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ รพ.โพธิ์ไทร
15 นายวิระ พวงจันทร์ นว.สาธารณสุขชำนาญการ สนง.สสอ.โพธิ์ไทร เลขานุการ
16 นางยมลภัทร คลังแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รพ.โพธิ์ไทร ผู้ช่วยเลขานุการ