โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณพนมชัย สุดแสง บริจาคเครื่องดูดเสมหะ 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เมื่อวันที่ 23 พฤศิกายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณพนมชัย สุดแสง บริจาคเครื่องดูดเสมหะ 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เมื่อวันที่ 23 พฤศิกายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058