โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณเกรียงศักดิ์ ผิวเงินยวง (๓๐๗ สตูดิโอ บ้านไม้ค้าง ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี) ที่ได้จัดประมูลภาพเขียนเพื่อหาทุนช่วยโรงพยาบาลสนามอำเภอโพธิ์ไทร จำนวน 30,000 บาท

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ขอขอบพระคุณ คุณเกรียงศักดิ์ ผิวเงินยวง (๓๐๗ สตูดิโอ บ้านไม้ค้าง ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี) ที่ได้จัดประมูลภาพเขียนเพื่อหาทุนช่วยโรงพยาบาลสนามอำเภอโพธิ์ไทร สำหรับจัดซื้อเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 30,000 บาท ขอให้ผู้บริจาคเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงประสงค์ทุกประการ
โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058