โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมกับ กศน.อำเภอโพธิ์ไทร ร่วมจัดทำหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมกับกศน.อำเภอโพธิ์ไทร ร่วมจัดทำหน้ากากผ้าป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 โดย อสม.ในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์ไทร ตัดเย็บหน้ากากผ้าเพื่อใช้ในการป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 และแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอโพธิ์ไทร